info@admimsi.com 622 072 327

És una eina que ha de permetre als empleats/des, clients/es, proveïdors/es i persones amb relacions properes a la nostra empresa, entitat o entitat, informar de conductes irregulars o incompliments normatius de manera ràpida, segura i confidencial. Amb el Canal de Denúncies aconseguirem prevenir i perseguir els delictes i infraccions en les activitats empresarials, i protegir de forma adequada als informants.

El 16 de febrer del 2023, s'aprova la Llei de Protecció d'Informants, per la qual es transposa la Directiva Europea de Whistleblowing a la legislació estatal. El 13 de març del mateix any, la normativa entra en vigor, i les empreses amb més de 250 empleats tenen 3 mesos per implementar un canal de denúncies, mentre que l'1 de desembre del 2023, passa a ser la data límit perquè les empreses més de 50 empleats comptin també amb aquesta eina.

La llei de Protecció d'Informants passa a formar part del conjunt de normes que donen cos al compliance empresarial actual. Els diferents nivells de compliance que vulguem donar a la nostra activitat es reflecteixen en garanties per als nostres clients/es i empleats/des. Des d'ADMiM, us ajudem a implantar aquesta eina en forma portal web, amb totes les garanties de seguretat i anonimat que requereix la normativa.
Els nostres serveis en normativa de canal de denúncies

Plataforma web

Posada en funcionament de la plataforma web que oferirà el servei de Canal Ètic o de Denúncies.

  • Configuració de la plataforma
  • Personalització de la plataforma amb la imatge corporativa
  • Personalització de missatges i apartats
  • Creació de rols d'usuaris
  • Generació de política del Canal i normes d'ús
  • Integració amb entorn web del client

Formació

Un cop tenim el portal actiu, oferim la formació necessària per al seu correcte funcionament.

  • Introducció a la normativa
  • Tasques i responsabilitats dels diferents rols
  • Cicle de vida d'una denúncia
  • Diferents tipus de denúncies i el seu tractament