<
info@admimsi.com 622 072 327
Informació sobre protecció de dades

A ADMiM Serveis Informàtics hem implementat les mesures necessàries per estar en condicions de complir amb les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: ADMiM Serveis Informàtics i Compliance empresarial
Adreça postal: C\ Sant Isidre 163, 43540 La Ràpita
Adreça electrònica: info@admimsi.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A ADMiM Serveis Informàtics tractem la informació que ens faciliten els clients per dur a terme la correcta gestió dels serveis sol·licitats així com per a la facturació d’aquests.

Quin tipus de dades tractem?

Dades identificatives, econòmiques i bancàries.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades pels clients es conservaran mentre els serveis acordats estiguin actius. Les dades de clients associades a serveis finalitzats es conservaran mentre no se’n demani la supressió, per exercir o defensar possibles reclamacions. En qualsevol cas, les dades es conservaran els anys necessaris per complir amb obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament dels clients és l’execució d’un contracte de servei.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Alguns serveis, com ara el correu corporatiu, estan externalitzats amb Google Inc. amb domicili social a Califòrnia, Estats Units d'Amèrica, la qual cosa implica una transferència internacional de les seves dades als Estats Units d'Amèrica. No obstant això, Google Inc., aporta garanties adequades de protecció de dades, mitjançant l'adhesió al marc de l'Escut de Privacitat.

Quins són els vostres drets?

Podeu exercir els drets indicats anteriorment davant el responsable del tractament, les dades del qual figuren en aquest document, aportant el corresponent document que l'identifiqui.Si ho desitgeu podeu sol·licitar els formularis necessaris per a facilitar-vos l'exercici dels vostres drets.Així mateix podeu presentar la reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades al C\Jorge Juan nº 6, CP 28001 de Madrid o al web www.agpd.es.